Tag: Djala

Results

  • Rafik Halabi

    זה חלק מסיפור הרקע של רפיק, כבר אחרי שנמכרתי והגעתי לאחוזה. סיפור אהבה ופרידה בין רפיק לסאמר/ זה התחיל כאשר שבט הקורבו נתקל בשבט הבאנום, שבט הקורבו אסף במסעותיו מתכות בכללי ומתכות קסומות, איתן הוא הכין כלי נשק, כרכרות יותר עמידות. שבט הבאנום היה שבט …

All Tags